Top

Առողջ քուն և անառողջ խռմփոց

Առողջ նախագիծ — Առողջ հարցազրույցի շրջանակներում Քնի լաբորատորիայի ղեկավար, թոքաբան Մարինե Պետրոսյանն օգտակար խորհրդատվություն է ապահովում քնի կարևորության, ճիշտ և առողջ քնի, ինչպես նաև քնի խանգարումների հետևանքով առաջ եկող առողջական մի շարք խնդիրների վերաբերյալ:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]