Top

Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ խնամք

#Առողջնախագիծ —  ՛՛Առողջ և գեղեցիկ՛՛ խորագրի ներքո Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնի Ստոմատոլոգիական բաժնի վարիչ, բ.գ.թ. Նվարդ Վանյանի օգնությամբ փորձել ենք հետաքրքիր բացահայտումներ անել բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանման վերաբերյալ:

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]