Top

Դեռահասի խնդիրներ

Խոսելով դեռահասի խնդիրներ ասվածի մասին՝ պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք ոչ թե Ձեր, այլ Ձեր երեխայի խնդիրներն են, որոնց լուծման գործընթացում դեռահասի մասնակցությունը խիստ կարևոր է: https://www.youtube.com/c/ArmHealthyProject

Subscribe for the Latest Updates

[email-subscribers-form id="1"]