Top

Քնի դժվարություններ ունեցող երեխաները

Հարկ է նշել, որ քնի դժվարություններ ունեցող երեխաները խոցելի և անպաշտպան են դարձնում երիտասարդ ծնողներին: Նախադպրոցական տարիքի երեխաներից շատերը դիմադրում են քնելուն, քանի դեռ չափազանց հոգնած չեն, հատկապես, եթե ունեն իրենցից ավելի մեծ քույր կամ եղբայր, ով ավելի ուշ է քնում: Փոքրիկն իրեն կարող է...

Դեռահասի խնդիրներ

Խոսելով դեռահասի խնդիրներ ասվածի մասին՝ պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք ոչ թե Ձեր, այլ Ձեր երեխայի խնդիրներն են, որոնց լուծման գործընթացում դեռահասի մասնակցությունը խիստ կարևոր է: https://www.youtube.com/c/ArmHealthyProject ...